Dag S. Stiansens Stiftelse åpen for søknader

Dag S. Stiansens Stiftelse
24. mai 2013

Dag S. Stiansens Stiftelse har nå åpnet for innsendelse av søknader til støtte. Du eller din organisasjon kan søke om støtte her på nettsiden. Stiftelsen har mottatt svært mange henvendelser siden lanseringen i mars i år.

– Engasjementet rundt lanseringen har vært overveldende. Vi har fått mange fantastiske tilbakemeldinger fra engasjerte mennesker med store hjerter. Det er inspirerende og flott å oppleve at så mange arbeider for dyrenes interesser, sier Terje Pedersen, daglig leder i Stiansen Eiendom.

Stiftelsen skal kunne tilgodese enkeltpersoner, sammenslutninger eller prosjekter som etter styrets oppfatning direkte eller indirekte bidrar til fremme av Stiftelsens formål.

Stiftelsen vil dele ut midler på to måter:

Stiansenprisen: er en pris som skal deles ut hvert år til noen som har gjort en viktig innsats for dyrenes velferd. Det er nå åpent for å nominere privatpersoner eller virksomheter som har utmerket seg i kampen for dyrenes rettigheter ved å fylle ut søknadsskjemaet her på stiftelsens nettside.

Frist for å nominere personer til Stiansenprisen er 1. august hvert år. Prisen deles ut i oktober hvert år.

Prosjektstøtte: Man kan også søke om støtte til ulike prosjekter knyttet til dyrevelferd gjennom skjemaet som ligger under «Prosjektstøtte». Det vil være mulig å søke om økonomisk støtte til større og mindre prosjekter på løpende basis.

Hvilke prosjekter som tilgodesees med økonomisk støtte og hvem som vinner Stiansenprisen vil bli avgjort av Stiftelsens styre etter innstilling fra Stiftelsesrådet – et ekspertråd.

Dag S. Stiansens Stiftelse is open for applications

24. May 2013

Dag S. Stiansens Stiftelse is now open to receive applicants for financial assistance. You or your organization can apply for funding from this website. The Foundation has received many requests since its launch in March this year.

– The enthusiasm around the launch has been overwhelming. We have received many wonderful feedbacks from passionate people with big hearts. It is inspiring and great to see that so many people work for animal interests, says Terje Pedersen, CEO of Stiansen Property.

The foundation will be able to benefit individuals, associations or projects that in the Board’s opinion, directly or indirectly contribute to the advancement of the foundation’s purpose.

The Foundation will distribute funds in two ways:
The Stiansen Award is a prize that will be awarded annually to someone who has made an important contribution to animal welfare. You can now nominate individuals or organizations that have distinguished themselves in the struggle for animal rights by completing the application form found here on the Foundation’s website.

Nominations are open until August 1st, and the winner is announced on October 13th each year.
Project support: You can also apply for funding for various projects related to animal welfare through the application form located under “Project Support”. It will be possible to apply for financial support to small and large projects on an ongoing basis.

The winner of the Stiansen Award and the decision on which projects will receive support is determined by the board of the Foundation, based on recommendations from the Foundation’s council.

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no