Dag S. Stiansens Stiftelse er opprettet

Dag S. Stiansens Stiftelse
2. mars 2013

Dag S. Stiansen har opprettet Dag S. Stiansens stiftelse, med formål om å verne om dyrs interesser. Stiftelsen er nå formelt godkjent av Stiftelsestilsynet og registrert i Brønnøysundregisteret.

Hvert år vil stiftelsen dele ut Stiansenprisen til personer eller virksomheter som har utmerket seg innenfor dyrevelferd. Stiftelsen vil også gi økonomisk støtte til formål som jobber for dyrevelferd.

– Dyr er blant de svakest stilte i samfunnet, fordi de ikke har mulighet til å si ifra selv. Både jeg og min kone har derfor lenge hatt et stort engasjement for dyrevelferd. Med denne stiftelsen ønsker vi å gi noe tilbake til samfunnet ved å gi støtte til dem som jobber for dyrenes interesser, sier Dag S. Stiansen.

Hvem som tildeles Stiansenprisen og hvilke tiltak som får prosjektstøtte vil bli avgjort av stiftelsesstyret. Stiftelsesstyret vil få bistand fra et ekspertråd. Rådet skal bestå av mennesker som har god kunnskap om arbeidet for dyrs rettigheter.

Stiftelsen vil arve hele Stiansens formue når ekteparet Stiansen går bort. Helt siden Dag S. Stiansens testamente i 1986 har Dag hatt et klart ønske om å opprette en stiftelse. Stiftelsen skal på kort sikt finansieres av kontantinnskudd og aksjer fra eiendomsselskapet Stiansen Eiendom. På lang sikt har Dag og Trine Stiansen testamentert alle sine verdier til stiftelsen, etter at Dag S. Stiansens arvinger har fått sin lovmessige del av arven.

For mer informasjon, vennligst kontakt: info@stiansenstiftelsen.no

Dag S. Stiansens Stiftelse established

2. March 2013

Dag S. Stiansen has established Dag S. Stiansens Stiftelse, with the purpose of protecting animal interests. The Foundation is now formally approved by the Registration Authority and registered in The Brønnøysund Register Centre.

Each year the Foundation will distribute the Stiansen Award to individuals and/or organizations that have made an extraordinary effort to help animals over the past year. The foundation will also provide financial support to projects that promote animal rights.

– The animals are among the weakest in our society, since they are unable to speak up for themselves. My wife and I have long had a strong commitment to animal welfare. With this foundation we want to give something back to the community by providing support to those who work for animal interests, says Dag S. Stiansen.

The winner of the Stiansen Award and the projects that will be supported will be determined by the board of the Foundation. The board will receive assistance from an expert council. The Foundation’s council shall be composed of people who have good knowledge about the work of animal rights.

Dag S. Stiansen Stiftelse was established to administer the proprietorship of the Stiansen Eiendom companies after the owner himself has passed away. Ever since Dag S. Stiansen’s will of 1986, Dag S. Stiansen has wanted to establish a foundation. The Foundation is set to be funded by cash deposits and shares from the real estate company Stiansen Eiendom. Dag Stiansen and his wife Trine have, with the exception of the legal share of the inheritance received by Dag S. Stiansen heirs, willed all their assets to the foundation.

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no