Prosjektutdeling 2018: Dag S. Stiansens Stiftelse støtter dyrevelferden

Dag S. Stiansens Stiftelse
2. november 2018

I årets, og stiftelsens sjette tildeling, støtter Dag S. Stiansens Stiftelse 12 prosjekter innen dyrevelferd med nesten en halv million kroner.

Dag S. Stiansens Stiftelse ble etablert i 2013 med formål å ivareta dyrenes interesser. Stiftelsen deler årlig ut midler til prosjekter som tradisjonelt dyrevern, opplæringsvirksomhet, forskning, politisk informasjonsarbeid om dyrevelferd og lignende. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsen. I 2018 støtter stiftelsen 12 prosjekter med nesten en halv million kroner.

– Mange organisasjoner og enkeltmennesker jobber utrettelig for å forbedre dyrenes velferd. Det setter vi stor pris på, sier styret i Dag S. Stiansens Stiftelse i en kommentar.

Dag S. Stiansens Stiftelse består av et Stiftelsesråd gir sine anbefalinger til styret. Rådsmedlemmene er Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i World Animal Protection Sverige og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Rådsvervet er personlig og ulønnet.

– Ett prosjekt er spesielt interessant i år. NOAH vil skrive en rapport som vil synliggjøre uheldige konsekvenser av Hundeloven som kan bidra til at ufarlige hunder må avlives. Vi håper at NOAH vil jobbe sammen med andre organisasjoner for å få mest mulig effekt av arbeidet, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av Stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiansenprisen

Hvert år deler også Dag S. Stiansens Stiftelse ut Stiansenprisen til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. I år mottok ikke stiftelsen et tilstrekkelig antall gode nominasjoner, og styret besluttet derfor – i samråd med Stiftelsesrådet – å ikke dele ut prisen.

– Vi ønsker å takke for alle nominasjoner, og ser frem til å dele ut prisen neste år igjen, sier Lingaas.

Organisasjoner som mottar prosjektstøtte i 2018:

 • Foreningen for omplassering av dyr (FOD)
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
 • «Katteiere i Holmestrand» ved Magnar Ytreland
 • Pinnsvinhjelpen
 • Fuglehjelpen
 • Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren
 • AniCura Grünerløkka
 • Moss og Omegn Dyrebeskyttelse
 • Anima – Stopp dyremishandling
 • Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn
 • Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

For mer informasjon, vennligst kontakt: info@stiansenstiftelsen.no

Project funding in 2018: Dag S. Stiansen Stiftelse supports animal welfare

Dag S. Stiansen
Stifter
2. November 2018

In the foundation’s sixth year, Dag S. Stiansens Stiftelse allocates almost half a million Norwegian kroner to 12 animal welfare projects.

Dag S. Stiansen Stiftelse was established in 2013 with the purpose of safeguarding the interests of animals. Annually, the foundation allocates funds to projects such as traditional animal welfare work, education, research, political information work on animal welfare and the like. Allocations are based on applications submitted to the foundation. In 2018, the foundation supports 12 projects with almost half a million kroner.

“Many organizations and individuals work tirelessly to improve the welfare of animals. We appreciate that,” says the Board of Dag S. Stiansen Stiftelse in a comment.

The allocations of the Dag S. Stiansen Stiftelse are founded on the recommendations of the Foundation Council, providing its recommendations to the Board. The councilors are Frode Lingaas, Professor and Veterinarian, Guri Larsen, Professor of Criminology, Lise Myhre, cartoonist, Roger Petterson, Secretary General of World Animal Protection Sweden and Bodil Eikeset, Head of the Norwegian House Cat Association. The council positions are personal and unpaid.

“One project is particularly interesting this year. The Norwegian organization NOAH will write a report to highlight the unfortunate consequences of the Norwegian Dog Law that can lead to harmless dogs being euthanized. We hope NOAH will work with other organizations to achieve their goal, “said Professor and Veterinarian Frode Lingaas, chairman of the Foundation Council of Dag S. Stiansen Stiftelse.

The Stiansen Award

Annually, Dag S. Stiansen Stiftelse also awards the Stiansen Award to individuals or organizations that have made an extraordinary effort to safeguard the interests of animals. This year, the foundation did not receive an adequate number of high-quality nominations, and in consultation with the Foundation Council, the Board decided not to distribute the award in 2018.

“We would like to thank you for all your nominations and look forward to giving out the Stiansen Award again next year,” says Lingaas.

Organizations that received funds from the foundation in 2018:

 • Foreningen for omplassering av dyr
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Solplassen hvile- og omplasseringshjem for hunder
 • «Katteiere i Holmestrand» ved Magnar Ytreland
 • Pinnsvinhjelpen
 • Fuglehjelpen
 • Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren
 • AniCura Grünerløkka
 • Moss og Omegn Dyrebeskyttelse
 • Anima – Stopp dyremishandling
 • Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og omegn
 • Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no