Stiansenprisen 2014 til Norecopa

Dag S. Stiansens Stiftelse
14. oktober 2014

Organisasjonen Norecopa tildeles årets Stiansenpris for deres arbeid med å erstatte og redusere bruk av forsøksdyr i forskning. Prisen, som utdeles av dyrestiftelsen Dag S. Stiansens Stiftelse, består av 50.000 norske kroner og en skulptur signert billedkunstner Elena Engelsen.

– Bruk av forsøksdyr er noe jeg ikke liker. Norecopa gjør et veldig viktig arbeid og de fortjener både ros og oppmerksomhet. Derfor er det hyggelig å kunne gi prisen til dem, sier Dag S. Stiansen, grunnlegger og styreleder i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Stiansenprisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta dyrenes interesser. Nominasjoner til prisen kommer fra dyrevenner landet over, og et ekspertråd i Dag S. Stiansens Stiftelse innstiller kandidater til stiftelsens styre.

Prisvinner. Sekretariatsleder i Norecopa, Adrian Smith. Foto: Norecopa

– Bruk av forsøksdyr er en etablert praksis i medisinsk forskning og kan bidra til viktig ny kunnskap, men er meget omdiskutert. Det er derfor viktig at denne virksomheten reduseres så mye som mulig og at det arbeides aktivt for å unngå at dyr lider. Norecopa gjør et viktig arbeid for å redusere bruken av forsøksdyr ved å finne gode alternativer. Dette gjøres blant annet ved å presentere en oppdatert database over alternativer og kunnskap som kan gi faktiske forbedringer for disse dyrene, sier professor og veterinær Frode Lingaas, leder av stiftelsesrådet i Dag S. Stiansens Stiftelse.

Det uavhengige stiftelsesrådet gir anbefalinger og tilrådinger til styret. Rådet består av: Frode Lingaas, professor og veterinær, Guri Larsen, professor i kriminologi, Unni Lindell, forfatter, Lise Myhre, tegneserieskaper, Roger Petterson, generalsekretær i WPSA Sverige, Maria Været Veggeland, etolog, og Bodil Eikeset, leder av Norsk Huskattforening. Vervet i rådet er personlig og ulønnet.

Halv million kroner i prosjektstøtte
Dag S. Stiansens Stiftelse bistår – i tillegg til Stiansenprisen – prosjekter og organisasjoner innen dyrevelferd med økonomisk støtte. Tildelingene skjer på bakgrunn av prosjektsøknader som sendes inn til stiftelsens nettside. I år har stiftelsen delt ut 450.000 norske kroner til følgende prosjekter og organisasjoner:

• FOD-gården
• Minding Animals
• SOS Animal Sri Lanka
• Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren
• Norecopa
• Kattfotens Katthem
• Dyrebeskyttelsen Norge, avd. Bergen og Hordaland
• Dyrevern Ung
• Prosjektet «Forby pelsfarmene»
• Fabelfjord AS – filmprosjekt
• NOAH

For mer informasjon, vennligst kontakt: info@stiansenstiftelsen.no

The Stiansen Award 2014 goes to Norecopa

14. October 2014

This year’s Stiansen Award has been awarded to the Norwegian organization Norecopa, for their efforts to replace and reduce the use of animal experiments. The Stiansen Award, which is awarded by the animal foundation Dag S. Stiansens Stiftelse, consists of a contribution of NOK 50,000 and a sculpture by artist Elena Engelsen.

– Animal experiments is something that I dislike. Norecopa’s work is very important and they deserve both praise and attention. It is therefore a pleasure to give them this award, says Dag S. Stiansen, founder and chairman of the board at Dag S. Stiansens Stiftelse.

The Stiansen Award is presented annually to individuals or organizations that have made extraordinary efforts to promote animal rights and welfare. A council at the foundation proposes candidates to the board based on nominations received from animal supporters worldwide, whereas the board makes the final decision.

– The use of animals for research purposes is a common practice in medical research and can contribute to important expertise. However, the use of animal experiments is a disputed field. It is therefore important to reduce such activities as much as possible and actively strive to avoid animal suffering. Norecopa is doing important work to reduce the use of animal experiments by providing viable alternatives. This is done by presenting an updated database of alternative practices and knowledge that can provide actual improvements for the animals, says professor and veterinarian Frode Lingaas, chairman of the foundation council at Dag S. Stiansens Stiftelse.

The foundation council is an independent expert body that provides advice and recommendations to the board. The council consists of: Frode Lingaas, professor and veterinarian, Guri Larsen, professor in criminology, Unni Lindell, author, Lise Myhre, cartoonist, Roger Petterson, secretary general of the WPSA in Sweden, Maria Været Veggeland, ethologist and Bodil Eikeset, leader of Norsk Huskattforening. The members work at their own initiative without pay.

Half a million in project funding

Dag S. Stiansens Stiftelse also provides financial support for projects that promote the welfare and rights of animals. Project funding is delegated based on the applications received online. This year, a total of NOK 450,000 has been awarded to the following projects/organizations:

 • FOD-gården
 • Minding Animals
 • SOS Animal Sri Lanka
 • Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren
 • Norecopa
 • Kattfotens Katthem
 • Dyrebeskyttelsen Norge, avd. Bergen og Hordaland
 • Dyrevern Ung
 • The project «Forby pelsfarmene»
 • Fabelfjord AS – film project
 • NOAH

For more information, please contact: info@stiansenstiftelsen.no